Брагин Н.В., Москвин С.В., Кафтин Р.С. и др.

Повышение точности измерения мощности излучения полупроводниковых лазеров // Электронная техника. Серия: Лазерная техника и оптоэлектроника. – 1987. – Вып. 1(41). – С. 81-84.

Bragin N.V., Moskvin S.V., Kaftin R.S., Bokhovkin V.A., Evstigneev A.R., Nikolayev Yu.N., Samokhin V.I. Povysheniye tochnosti izmereniya moshchnosti izlucheniya poluprovodnikovykh lazerov [Improving the accuracy of measurement of radiation power of semiconductor lasers]. Elektronnaya tekhnika. Seriya: Lazernaya tekhnika i optoelektronika. 1987; 1(41): 81-84.